GES Survey Online
 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


         ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ นำโดย นางหรรษลักษณ์ บรรดิษ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมงาน"โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" จัดโดยจังหวัดชัยภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำบริการสาธารณะของรัฐไปบริการประชาชน ซึ่งสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ชัยภูมิ ร่วมให้บริการประชาชน โดยเผยแพร่ความรู้ด้านบัญชีและแจกสมุดบัญชีให้กับเยาวชนนักเรียนและประชาชนได้รับความรู้และเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงรู้รายรับ รู้รายจ่าย รู้ต้นทุน นำไปใช้วางแผนการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดเงินออม สร้างรอยยิ้ม และความสุขนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งแก่ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี นายอุกริช พึ่งโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนหัวสระวิทยาหมู่ที่ 10 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ